Inspeccions

Cada encàrrec és diferent i cada client té les seves pròpies necessitats. En les converses prèvies a la inspecció prenem nota dels requeriments específics i de les característiques particulars de l’embarcació i proposem un tipus d’inspecció per a satisfer els objectius requerits.

Els nostres serveis inclouen la una inspecció de l’embarcació a flot amb proves d’estanquitat, revisió de sentines, posada en marxa de motors i sistemes mecànics, hidràulics, elèctrics, electrònics, de seguretat i confort. Revisem eixàrcies, veles i provem la maniobra i l’acastillatge.
En moltes inspeccions cal revisar l’embarcació en sec es revisen els elements estructurals interiors i exteriors amb una detallada inspecció visual del buc per sobre i per sota de la línia de flotació, juntes casc-coberta, juntes casc-quilla i timons. Realitzem proves de percussió, mesurament d’humitat en cascos de composite i fusta o ultrasons en bucs metàl·lics així com hèlixs, eixos, transmissions i passabucs.

Sovint cal fer també una prova de mar en que es prova el rendiment del vaixell a vela i a motor i es provem els sistemes importants en condicions reals.

Totes les inspeccions es realitzen sota contracte un cop acceptat el pressupost. Caldrà gestionar els permisos per a visitar l’embarcació, accedir a la marina o escar i deixar l’embarcació en sec durant 24h abans de la inspecció fora de l’aigua. En la majoria de casos calen dos o tres dies complets per a fer una inspecció

 

Tipus d’inspecció

Inspecció pre-compra/ Venda: Revisió exhaustiva a flot i en sec del buc, l’estructura i l’equipament que determina i proporciona un informe complet de l’estat del vaixell amb una llista de treballs requerits, classificats en urgents, necessaris i recomanables. Aquesta inspecció permetrà al comprador valorar la idoneïtat de l’embarcació per a l’ús desitjat i la negociació del preu de venda. Serà acceptada per la companyia d’assegurances i és imprescindible per a una compra responsable. Un informe d’inspecció actualitzat i signat per un tècnic reputat és també un magnific argument de venda.

Inspecció preliminar Aquesta és una inspecció en que es dona una ullada general a l’embarcació sense aprofundir en els elements que permetrien determinar l’estat real del vaixell. Serveix al comprador per descartar una embarcació o  decidir fer-ne una inspecció més profunda. Li estalviarà desplaçaments innecessaris i disposarà de l’opinió d’un expert a un mòdic preu.

Inspecció Especifica Inspecció d’elements o una part determinada de l’embarcació com l’estructura, el buc (osmosi, grau d’humitat, gruixos…) sistema elèctric, mecànic, eixàrcia, velam, maniobra… Serà molt útil al propietari o capità per a determinar  les millores o reparacions a realitzar i el seu abast.

Inspecció per a assegurances: Peritatge de les causes i abast dels danys causats al vaixell en un accident així com inspeccions per satisfer els requisits de seguretat i navegabilitat exigits per les companyies

Valoració  Revisió per a determinar el valor de mercat vigent d’una embarcació per a la seva venda o finançament.

Informe d’inspecció

Un cop realitzada i processada la inspecció redactem i lliurem un informe detallat i signat de l’estat de l’embarcació, els defectes detectats, la seva gravetat, causes i possibles reparacions o millores. Classificades en urgents (cal fer-les immediatament o abans de que l’embarcació torni a navegar), necessàries (es necessari fer-les en un plaç determinat) i recomanables (s’haurien de fer però no afecten a la seguretat, estructura o maniobrabilitat) Normalment calen dos o tres dies laborables per a processar la informació i redactar l’informe. Els informes poden realitzar-se en català, castellà o anglès